May 23, 2017 10:11:42 AM

Waarom is bouwen aan een veerkrachtig deltagebied nodig?

Overal op de wereld wordt de natuurlijke veerkracht van delta’s zwaar op de proef gesteld. De vraag die ik me stel is; zijn de drukbevolkte delta’s wel in staat om de bevolkingsgroei en klimaatverandering en milieuaantasting op te vangen? Geleidelijk aan dreigt er namelijk schaarste aan voldoende schoon water en aan ruimte vanwege zeespiegelstijging, bodemdaling en erosie.

In Living Labs innoveren
Delta’s zijn dus kwetsbare gebieden die vragen om verstandig beheer, iets wat bedrijven, overheden en burgers snel moeten leren. Vanuit de HZ Delta Academy werk ik graag mee aan dat leerproces door living labs op te zetten. Binnen een living lab werken we, vanuit het onderwijs, samen met bedrijven en organisaties aan innovaties op het gebied van civiele techniek, aquatische ecotechnologie, ruimtelijke inrichting, participatie en bestuur. We streven naar Building-with-nature-oplossingen; hierbij wordt de natuur ingezet om effecten van klimaatverandering tegen te gaan.

Building with Nature in Zeeland
In Zeeland is de building-with-nature-methode bijvoorbeeld toegepast in de Oosterschelde om het verlies aan zandplaten en oevers tegen te gaan met zandsuppleties en oesterriffen. Dergelijke projecten hebben één ding gemeen: ze gebruiken natuurlijke krachten en bronnen om de kust te beschermen en ecosystemen te verbeteren.

Kansen voor verbetering in Scheldedelta 
In de Scheldedelta liggen meer kansen om de kustveiligheid, het natuurlijk kapitaal en het landschap te verbeteren met eco-engineering. Ik zie bijvoorbeeld nog veel potentieel in de Westerschelde. De kennis over het gebied is erg groot, maar vele betrokken partijen en burgers kennen de mogelijkheden nog onvoldoende. Daarom starten we met het Living Lab Eco-Engineering Scheldedelta. Diverse partijen hebben al hun commitment gegeven en binnenkort gaan een aantal projecten van start. Op naar een veerkrachtig deltagebied! 

 Praktijkgericht onderzoek doen met studenten? Ga met HZ in gesprek.

 

Reactions

More blogs

Professionals, Onderzoek
Professionals